Register

หน้าแรก

กำหนดการ

“นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17

TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018)

วันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Grand Petchburi Hall
07:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
10:15 - 12:00 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ห้องย่อย
  • การเขียนบทความวิชาการและการเขียนขอทุนวิจัย (Paper and Grant Writing) (ห้อง Petchburi 1)
  • การออกแบบงานวิจัยให้ได้ผลงานที่มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง (Research Utilization) (ห้อง Petchburi 3)
  • การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Research Commercialization & Startup) (ห้อง Regent hall 1 และ 2)
  • การบริหารจัดการกลุ่มวิจัย และการทำงานวิชาการในสังคมที่มีคนหลายวัย (Networking and Group Management) (ห้อง Le vendome)
12:00 - 13:00 อาหารกลางวัน ณ ห้อง Lakeside Pavilion
13:00 - 13:30 ลงทะเบียน
13:30 - 14:30

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำ เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในยุค Thailand 4.0” โดย พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2560

มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล “2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards”

รางวัล “2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Awards” และถ่ายภาพร่วมกัน

14.30 - 15.00 บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ใหม่ของ สกว. : Research 4.0”
โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
15.00 - 16.00

บรรยาย เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย” โดย

ดร. นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
วุฒิเมธีวิจัย สกว.
อ.ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

16.00 – 18.00
ห้อง Grand Sema และ Park View Hall
เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (Poster code: PJ)
ห้อง Cha-am 3-4
“Using Patent Information to drive Successful Research Outcomes” โดย Mrs. Ridhma Dhar, Intellectual Property Solution Consultant, Clarivate Analytics และ “Prominent Topics in Science” โดย Mr. Alexander van Servellen, Consultant, Research Intelligence, Elsevier ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ห้อง Pribpree 1-2
Individual consulting for setting up business from innovation (reservation required) โดย Dr. Steve Cleverley, Head of Oxentia, Oxford University
18.30 - 20.30 อาหารเย็นและกิจกรรมสังสรรค์ ณ ห้อง Grand Petchburi Hall
วันที่ 11 มกราคม 2561
09:00 - 11:45 เสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
11:45 - 13:00 อาหารกลางวัน ณ Lakeside Pavilion
13:00 - 16:30 เสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (ต่อ)
16:30 - 18:00 เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของผู้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาและทุนพัฒนานักวิจัย (Poster code: P) (ห้อง Grand Sema Hall และ Park View Hall)
18:00 - 19:30 อาหารเย็น
19:30 - 21:00 กิจกรรมตลาดนัดความคิด (Idea market) ณ Le Vendome ริมทะเล
วันที่ 12 มกราคม 2561ห้องประชุม Grand Petchburi Hall
09.00 -10.00

บรรยาย เรื่อง “มาสร้างเครือข่ายความรู้ด้วยทุนมูลนิธิ Alexander von Humboldt กันเถอะ” โดย

ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศ.ดร. เกตุ กรุดพันธุ์
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล วุฒิเมธีวิจัย สกว.

10:00 - 11.00 บรรยาย เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา”
โดย ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11.00 - 11:20 บรรยาย เรื่อง “อนาคตการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ”
โดย ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
11.20 - 12:00

มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม

ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล และปิดการประชุม

12:00 - 13.00 อาหารกลางวัน ณ ห้อง Lakeside Pavilion
13:00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ