ยินดีต้อนรับ

27/5/2560 สกว.

 

       ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นทุนที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสรรให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร และ 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

       ดังนั้นฝ่ายวิชาการ สกว. จึงได้จัดทำโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร" ขึ้น ซึ่งได้นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Manuscript และข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านบันไดอาชีพนักวิจัยไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น 
เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สกว.


ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 1 มข. - รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ - ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
How to write papers - ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ - รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ - รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
วิจัยสู่ความสำเร็จ - ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สกว.


ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 มช. - รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
เทคนิคการเขียน manuscript-ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Plagiarism in Academic Research-ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ - รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
วิจัยวิจารณ์-ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียรเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล สกว.


Plagiarism in Academic Research - ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เทคนิคการเขียน manuscript - ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย - ศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ - รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
วิจัยวิจารณ์-ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียรเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ สกว.


ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 4 มอ. - รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย - ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
How to write papers มอ. - ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม