Register

ลงทะเบียน (Register)

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

“นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18

TRF-OHEC Annual Congress 2019 (TOAC 2019)

วันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย